KDO JSME?

Řešíme problematiku bezpečnosti práce a související témata státních i soukromích subjektů od roku 2000.

Snažíme se najít dostupné a hlavně efektivní řešení problémů našich zákazníků v mezích zákonných požadavků tak, aby nebyli ohroženi státními orgány ani právními dopady úrazů, nemocí z povolání, požárů a jinými katastrofami, které život občas přináší.

NÁŠ CÍL?

Naším cílem je být Vaší účinnou pojistkou proti právním zmatkům a jejich dopadům.

Milan Jandourek, DiS
Majitel
mnoholetý prezident Komory BOZP a PO Karlovarského kraje
Vedoucí Regionálního informační centra BOZP Karlovarského kraje

Věděli jste že ...


používaná technická zařízení včetně přístrojů a nářadí musí: - odpovídat příslušným předpisům? - být provozována bezpečným způsobem, v souladu s projektovou dokumentací, s návodem pro obsluhu a event. s vnitropodnikovým předpisem? - být vybavena ochrannými zařízeními, chránícími život a zdraví pracovníků?